Đây là các cặp từ TRÁI NGHĨA ( dựa theo Kanji ) HAY GẶP NHẤT trong kì thi JLPT.