Toàn bộ Kanji N5 – N4 dành cho các bạn ngày mai thi JLPT 

N5: 80 chữ
一 七 万 三 上 下 中 九 二 五 人 今 休 何 先 入 八 六 円 出 分 前 北 十 千 午 半 南 友 右 名 四 国 土 外 大 天 女 子 学 小 山 川 左 年 後 日 時 書 月 木 本 来 東 校 母 毎 気 水 火 父 生 男 白 百 聞 行 西 見 話 語 読 車 金 長 間 雨 電 食 高

N4: 167 chữ
不 世 主 事 京 仕 代 以 会 住 体 作 使 借 元 兄 公 写 冬 切 別 力 勉 動 医 去 口 古 台 同 味 品 員 問 図 地 堂 場 売 夏 夕 多 夜 妹 姉 始 字 安 室 家 少 屋 工 帰 広 店 度 建 弟 強 待 心 思 急 悪 意 手 持 教 文 料 新 方 旅 族 早 明 映 春 昼 曜 有 服 朝 業 楽 歌 止 正 歩 死 注 洋 海 漢 牛 物 特 犬 理 用 田 町 画 界 病 発 的 目 真 着 知 研 社 私 秋 究 空 立 答 紙 終 習 考 者 肉 自 色 花 英 茶 親 言 計 試 買 貸 質 赤 走 起 足 転 近 送 通 週 運 道 重 野 銀 開 院 集 青 音 題 風 飯 飲 館 駅 験 魚 鳥 黒
===
💓 Thá