– Đặc điểm,ý nghĩa của 4 tính chất lập trình hướng đối tượng OOP (ví dụ minh họa

 – Các thuật toán sắp xếp, các thuật toán tìm kiếm.

– Nhận biết đặc điểm và phân biệt các khái niệm: Interface & abstract, Override & Overload; String – String builder;

– Phân biệt sự khác nhau giữa: private, protected, public; 

– Khái niệm – đặc điểm đối tượng Session trong ASP.Net

– Khái niệm, các thành phần trong MVC; – Mapping giữa MVC và 3-layer; Giải thích các diagram cơ bản của UML

– Phân biệt DataSet và DataTable

– Kiến thức về CSDL SQL: Các dạng chuẩn hóa dữ liệu Database; Các DB objects dùng để làm gì, tại sao lại cần có,…: trigger, stored procedure, function, view, index

– Phân loại, đặc điểm các loại join trong CSDL (Inner Join; Outner Join; Left join; Right join…);

– Khái niệm Identity; Phân biệt Primary Key & Unique;