Primary key va unique kha nhau ntn
0. Làm thế nào để bảo đảm tính đung đắn dữ liệu.
1. Làm thế nào để bảo đảm tính toàn vẹn du liệu (Transaction)
2. Phan biet Primary key vs Unique
3. Chỉ mục index là gì? có bao nhieu loai? Cách tối ưu hóa performance dùng index
4. Làm thế để tạo trigger cho 1 column
5. Những cách tối ưu database? (*)
6. Phân biệt inner join, left join, right join
7. Phân biệt join vs where
8. Viet store procedure(in out param)
9+. Tạo 1 background job trong SQL
10. phân biệt max(stt)+1 vs indentity