Khái niệm:

  • Store Procedure là chương trình hay thủ tục
  • Ta có thể dùng Trancsact – SQl  EXCuTE để thực thi Store
  • Store procedure khác với các hàm xử lý là giá trị trả về của chúng.
  • Không chứ trong tên và chúng không được sử dụng trực tiếp trong biểu thức.

Tính chất

  • Động: có thể chỉnh sửa khối lệnh, tái sử dụng nhiều lần.
  • Nhanh hơn: Tự phân tích cú pháp cho tối ưu. Và tạo bản sao để lần chạy sau không cần thực thi lại từ đầu.
  • Authenticate: Giới hạn quyền cho user

 Syntax

CREATE PROC <Ten store>

[Parameter nếu có]

BEGIN 

            <Code xử lý>

END

Video anh Huy dạy