Trong Linux có một ứng dụng nổi tiếng có tên là tree để liệt kê toàn bộ thư mục và thư mục con + file

$ tree .
.
├── ReadMe.md
└── folderA
  ├── demo.cs
  ├── folderAA
  │   └── file.cs
  └── util.cs 
 • liệt kê thư mục hiện thời
 • liệt kê thư mục cha
 • liệt kê thư mục người dùng.

Ý tưởng thực hiện bài toán:

 • Directory.GetDirectories(path) : lấy ra Subfolder, Directory.GetFiles(d): lấy ra file.
 • Dùng loop thứ nhất để lấy ra Subfolder đầu tiên và lồng loop thứ 2 để lấy ra file trong folder đó
 • Dùng đệ quy để lấy hết được SubFolder và File tiếp theo.

Để run app:

Sau khi git clone , cd đến thư mục TreeApp

 • Dùng lệnh dotnet run để run app, app sẽ lấy ra hết các subfolder và file trong thư mục hiện có.
 • Có thể bỏ phần comment trong hàm main để lấy ra subfolder và file trong thư mục muốn nhập.

Source: https://github.com/…/TreeApp

Untitled.png