Khái niệm:

Singleton là pattern đảm bảo rằng một lớp chỉ có một đối tượng và cung cấp một điểm truy xuất (Global Point) đến nó

one_object.png

Các thành phần của Singleton

Trong Singleton chỉ cần xây dựng 1 lớp, trên lớp này chia thành 2 thành phần:

Nhóm đảm bảo chỉ tạo một thể hiện (Instance):

Hàm khởi tạo private hoặc protected để không thể thể hiện ra bên ngoài.

Biển instance là privatestatic để đảm bảo chỉ có 1 thể hiện (instance) . Thuộc tính Instance cung cấp giao diện (Global point) để truy xuất đến thể hiện duy nhất.

Singleton-Pattern.png

Implement Singleton trong C#

class_singleton

class_main.png

result.png

Tham khảo:

Head First Design Patterns

head-first-C#

http://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/—Csharp—-Gioi-thieu-Singleton-trong-Design-Pattern—Duy-nhat-mot-the-hien/ef08e4e39b3d0163.html

http://aptech.fpt.edu.vn/chitiet.php?id=394