Câu hỏi về web chung chung:

– Session là gì?
–  Request và  response là gì ?
Câu hỏi về Database :
– Trigger và Stored proceduce là gì?
– So sánh  HAVING và GROUP BY
Câu hỏi về Html
– Làm thế nào để chèn CSS vào HTML
Câu hỏi về thuật toán
– thuật toán tìm max trong mảng
Value Type khác gì Reference Type.
Trả lời:
Session là phiên làm việc giữa client và server, từ khi có request từ Client , kết thúc khi người dùng đóng ứng dụng. Session dùng để lưu trữ thông tin người dùng trên server.
Request là thông tin gửi từ client lên server. Khi lên browser gõ 1 địa chỉ nào đó, trình duyệt sẽ gửi YÊU CẦU TRUY CẬP đến địa chỉ IP đang trỏ tới, lúc này trình duyệt sẽ phân tích yêu cầu và gửi luồng tói vị trí mã nguồn của server (PHP, ASP.NET)  và mã nguồn đps sẽ tiếp nhận yêu cầu và GỬI LẠI KẾT QUẢ cho Client (Gọi là Resonse)
 
Trigger là 1 thủ tục SQL thực thi ở phía server khi có sự kiện Insert, Delete, Update
Stored – proceduce tương tự như trigger nhưng cho phép truyền tham số đầu vào
HAVING là hàm lọc đối với trường được GROUP BY
Mệnh đề GROUP BY được thêm vào SQL bởi vì các hàm tập hợp (như SUM) trả về một tập hợp của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, và nếu không có GROUP BY ta không thể nào tính được tổng của các giá trị theo từng nhóm riêng lẻ trong cột.
Cú pháp của GROUP BY:
SELECT tên_cột, SUM(tên _cột) FROM tên_bảng GROUP BY tên_cột
3 cách chèn CSS:
– Sử dụng file css bên ngoài
– code trong tài liệu HTML (trong thẻ style)
– chèn trực tiếp thẻ HTML , dùng attribute style
Thuật toán tìm Max
int max = a[0]
for(int i = 1,i<n;i++){
     if(max < a[i]
          a[i] = max;
}

câu hỏi Value Type khác gì Reference Type. Value type khi truyền tham số vào hàm, thì trong stack của hàm tạo ra những biến mới hoàn toàn copy giá trị của tham số truyền vào.

Reference Type thì ngược lại, khi truyền tham số vào hàm, trong stack của hàm chỉ tạo ra những con trỏ (hoặc biến tham chiếu) trỏ đến tham số truyền vào.

Khi truyền Value Type, thì hàm có thay đổi giá trị tham số trong nội bộ hàm nhưng ở bên ngoài biến không bị thay đổi bởi nó thay đổi bản copy thôi.
Còn Reference Type, hàm thay đổi tham số thì biến bên ngoài cũng bị đổi theo.

Reference Type thích hợp truyền đối tượng… để không bị thay đổi thì phải bổ xung keyword const vào.

 

Tham khảo

Những thứ dường như có vẻ giống nhau trong SQL

 _NET Developer.jpeg