Mỗi năm mùa xuân tới
Lại thấy hội cầu trẻ
Bày vợt Tây, lưới đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người qua đường
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Đường cầu thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người đánh cầu nay đâu?
Lưới đỏ buồn không thắm
Cầu vọt treo  nghiên sầu…

Sân cầu vẫn ở đấy
Người qua đường không hay
Lá vàng rơi trên sân
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay xuân lại tới
Không thấy hội cầu xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?