By Huong Mysheo

 • Improve/ achieve a better work-life balance.
 • Job satisfaction.
 • Learn/ develop (my) skills.
 • To accept an offer: chấp nhận lời mời làm việc.
 • To be called for an interview
 • To be dismissed = to be/ get fired.
 • A dead-end job: Công việc không có cơ hội thăng chức.
 • A nine-to-five job: Công việc hành chính( 9h sáng đến 5h chiều)
 • Be your ơn boss = run your own business: sở hữu công ty riêng.
 • Have/ gain/ lack experience/qualification: có/ thu được / thiếu kinh nghiệm / bằng cấp.
 • To be on probation: trong quá trình thử việc.
 • To get a promotion
 • To get/receive the job offẻ: nhận lời mời làm việc.
 • To leave a job = to quit a job.
 • To have job promotion oppotunities.
 • To meet a deadline.
 • Underpaying job: công việc lương thấp
 • To work overtime 

19875442_1091451197655847_589180876320528180_n.png

 

 1. What : AI (Artificial Inteligence) Engineer.
 2. Qualification: University degree, AI certificate.
 3. Easy to find this job: it depends on the base knowledge.
 4. Why –> Job satisfaction: be creative, high salary