The journey of a thousand miles begins with a single step.
“My first job (My first step) truly changed my thought about software industry in general”.
Perhaps I was not successful, but I had learned tons of useful things for the future.
FPT Software , which is the place where my developing mind was born

17796278_759015737592941_7975819008057241285_n

Cái nơi mà ở đó tôi nhận ra rằng công nghệ không phải quan trọng nhất, điều quan trọng là nền tảng công nghệ mới là cốt lõi của tất cả và it takes years to learn. Ở nơi đó tôi đã bắt đầu nhận ra mình kém cỏi như thế nào để bắt đầu vượn lên.

 

19657271_10203675881415122_2393887678252913278_n
Anh ấy đã cho tôi 2 cơ hội