1

  • Câu hỏi khái quát

Khi đặt câu hỏi khái quát, giám khảo muốn bạn trình bày vềchủ đề được nêu trong câu hỏi. Mẫu câu thường gặp là Do you like …?

how.png

For example:

Do you like watching films?

how2.png

  • Câu hỏi cụ thể

cuthe.png

Structure

Opinion ==>  Reason ==> Example ==> Assumtion ==> Conclusion

Exapmle:

restaurant.png