1. Phân tích yêu cầu
– Scope: phạm vi dự án.
– Dựa vào khả năng bản thân
– Ghi chú:
– Tìm hiểu

1.1 Thêm ghi chú
– UI (3h)
– Code Logic (4h)
– Test (1h)
1.2 Sửa, Xoá ghi chú
1.3. Hiển thị ghi chú
1.4. Tìm kiếm
1.5. Tạo nhắc nhở
1.5.1. Có media: âm thanh, hình ảnh, link url
1.6. Đồng bộ dữ liệu lên server.
– Tạo tài khoản
– Đăng nhập
– Gửi dữ liệu để đồng bộ

2. Thiết kế prototype & mockup
App mockup tool (crack)
– Hình dung ra đc chức năng, cách app hoạt động
– Indigo Studio, App mockup design tool
http://www.infragistics.com/products/indigo-studio

3. Design UI Photoshop/AI
Mẫu tham khảo
http://www.materialup.com/
Icon
https://zavoloklom.github.io/material-design-ico…/icons.html
http://fontawesome.io/icons/
Material design
https://material.google.com/
Template Illustrator
https://material.google.com/resources/layout-templates.html…

4. Code UI
5. Code logic: Sqlite, API, Firebase
6. Testing, Fixbug

Riêng 4 5 6 thì lặp lại theo từng chức năng một nhé.