Bài essay này structure như sau: 4 đoạn(intro, 2 body và conclusion). Rất straightforward. Gồm 14 câu phân bố đều: Intro 2 câu, body 10 câu, conclusion 2 câu. Body có thể FREE STYLE 1 chút, tức là số lượng câu tùy bạn, miễn là không quá dài hoặc quá ngắn.

  1. Intro gồm 2 câu:Untitled.png

-Câu 1: General Statement=> là 1 câu chung chung sáo rỗng, câu này không cần nhiều kiến thức xã hội.

-Câu 2: Answer the question => bạn trả lời câu hỏi đề bài một cách ngắn gọn. Mình dùng “The returns are highly justifiable ” thay cho “the advantages outweigh the disadavanges”. Đây ko phải 1 câu fancy, nhưng rất DEEP về mặt meaning => Ăn điểm trọn vẹn phần INTRO

2. BODY THỨ NHẤT -nói về Advantages.

-Câu 3: Câu chủ đề – Bản chất của câu này là người đọc xong câu này BIẾT được ngay lập tức NỘI DUNG của CẢ paragrath. Câu này vô cùng quan trọng. Tuyệt đối ko làm confuse giám khảo nhé. DÙng câu chữ càng  clear càng tốt. Câu  chủ đề này nêu ra các ý chính: TRAVELLING, VOLUNTEERING, AND WORKING => Ăn điểm trọn vẹn câu 3

-Câu 4: Supporting idea 1=> Ít tưởng của bạn lấp vào thôi, mình nhắc lại bạn ko cần ý tưởng hay, ý tưởng dở cũng được. Vẫn sẽ ăn điểm trọn vẹn. Supporting Idea 1 vẫn hơi chung chung nên cần câu 5

-Câu 5: Bổ trợ cho Supporting idea 1 => Cause-effect relationship. Mình dùng “Such” để liên kết câu 4 và 5 => Ăn điểm trọn vẹn câu 4-5

-Câu 6: Supporting idea 2 =>Dùng “besides” cho tiết kiệm giấy, liên kết nhẹ 2 câu 5 và 6. Câu 6 là cause-effect, giám khảo thích điều này. Cụm “are more likely to” làm cho bài của bạn như một bài nghiên cứu.”accure” là một từ rất fancy và học thuật.

-Câu 7: Illustration cho supporting idea 2=> làm rõ và tăng tính thuyết phục cho Câu 6. “Blue-collar job” là từ  hay dùng trong business ám chỉ nghề chân tay. Mình dùng “Even” để kết nối Câu 6 và Câu 7.  Ăn điểm trọn câu 7.

=> Tóm lại Body thứ nhất 5 câu đều ngắn gọn, clear và concise.

3. BODY THỨ 2 nói về Disadvantage

-Câu 8: Câu chủ đề cho đoạn 2. Ngắn gọn và clear => ăn điểm trọn vẹn

-Câu 9 Supporting idea 1 :Tương tự

-Câu 10 Bổ trợ cho supporting idea 1, 2 câu này liên kết chặt chẽ với nhau. Câu 10 có tính cause-effect, giám khảo ưu chuộng.

-Câu 11:Supporting idea 2- Lần này dùng “Also” cho tiết kiệm giấy ,liên kết câu 10 và 11.

-Câu 12 Supporting idea 3 Dùng “In addition” liên kết câu 11 và 12, phát triển nốt ý 3.

4. CONCLUSION => SẮP XONG RỒI.

-Câu 13: Một câu sáo rỗng để khẳng định lại quan điểm.(RESTATE)

-Câu 14: Câu đóng bài viết. Thay “gap year” thánh “short break” cho phong phú.

+Tóm tắt:

  1. Intro chỉ viết 2 câu: General statement và  opinion. KO nên lan man.
  2.  Mỗi body phải có chủ đề thật clear. Các supporting ideas phải kết nối với nhau (rất đơn giản dùng transitional). Nên dùng cause-effect, so sánh hoặc illustration.
  3. Conclusion viết 2 câu: trả lời câu hỏi lần nữa và 1 câu đóng.